Train4You Personal Training

 • Definities
  • In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Train4You Personal Training: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Train4You Personal Training gevestigd aan de Castor 2 te Katwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 63052032;
   2. overeenkomst: de overeenkomst tussen Train4You Personal Training en de opdrachtgever;
   3. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Train4You Personal Training;
   4. deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de training dan wel de natuurlijke persoon ten behoeve van wie de opdrachtgever de overeenkomst met Train4You Personal Training is aangegaan;
   5. training: de (personal) trainingssessie die door Train4You Personal Training wordt verzorgd;
   6. personal trainer: de natuurlijke persoon die namens Train4You Personal Training de training geeft.
 • Algemeen en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Train4You Personal Training en de opdrachtgever.
  • Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Train4You Personal Training vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  • Train4You Personal Training heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld van een nieuwe versie van de algemene voorwaarden.
 • Aanbod
  • Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
  • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
  • Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten en offertes van Train4You Personal Training binden Train4You Personal Training niet.
  • Vermelde tarieven zijn inclusief btw.
 • Totstandkoming van de overeenkomst
  • De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de schriftelijke overeenkomst heeft ingevuld en ondertekend en aan Train4You Personal Training heeft geretourneerd dan wel nadat de opdrachtgever op enige andere wijze het aanbod van Train4You Personal Training uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 • Intakeprocedure
  • Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de deelnemer, alvorens hij deelneemt aan een training, een intakegesprek te hebben gehad met Train4You Personal Training. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Train4You Personal Training te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de training.
 • Tijdstip en plaats
  • Bij bevestiging van de inschrijving zal Train4You Personal Training meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de opdrachtgever.
  • Indien door welke omstandigheden dan ook de training niet door kan gaan, dan is Train4You Personal Training bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip in te plannen. Dit wordt 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt, tenzij er sprake is van overmacht. Indien er sprake is van overmacht, dan is het mogelijk dat Train4You Personal Training korter dan 24 uur van te voren de training annuleert.
  • Een trainingsessie met een personal trainer vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer de deelnemer een week verhinderd is, schuift desbetrefffende trainingssessie een week door. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat de contractsduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessie.
 • Uitvoering van de overeenkomst
  • Op Train4You Personal Training rust de verplichting tot het, gelet op het doel en de training, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de training. Train4You Personal Training voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zegen dat Train4You Personal Training niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.
  • Train4You Personal Training bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd.
 • Verplichtingen van de opdrachtgever en de deelnemer
  • Indien de opdrachtgever niet tevens de deelnemer is, dan dient de opdrachtgever:
   1. de deelnemer op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden;
   2. ervoor zorg te dragen dat de deelnemer de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, die op de deelnemer betrekking hebben, in acht neemt.
  • Veranderingen betreffende zijn persoonsgegevens dient de opdrachtgever/de deelnemer per omgaande aan Train4You Personal Training door te geven.
  • Tijdens de training dient de deelnemer geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen
  • De deelnemer verklaart dat hij gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens deel te nemen aan de training zijn arts te raadplegen.
  • De deelnemer is verplicht de door Train4You Personal Training gegeven instructies en veiligheidsvoorschriften en de algemene voorwaarden en huisregels van het fitnesscentrum en externe locatie waar de training wordt gegeven, na te leven.
  • Gedurende de duur van de overeenkomst is de deelnemer tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Train4You Personal Training.
  • De deelnemer dient de training te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.
  • De deelnemer is zich ervan bewust dat door het volgen van de training blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Train4You Personal Training.
  • Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de training is niet toegestaan.
  • Als de deelnemer zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan is Train4You Personal Training bevoegd de training te staken. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Train4You Personal Training op vergoeding van eventuele schade.
 • Tarieven en tariefwijziging
  • In de overeenkomst is het door de opdrachtgever aan Train4You Personal Training verschuldigde tarief opgenomen.
  • Train4You Personal Training is te allen tijde gerechtigd om de tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van btw. Train4You Personal Training is daarnaast bevoegd de tarieven jaarlijks te verhogen.
  • Indien deze verhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden vanaf de datum waarop de overeenkomst is gesloten, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 • Annulering
  • Indien de deelnemer een afspraak annuleert binnen 24 uur voor het afgesproken tijdstip, dan zal Train4You Personal Training de reeds gemaakte kosten en het normaliter verschuldigde tarief in rekening brengen aan de opdrachtgever.
  • Annulering dient telefonisch te geschieden.
 • Betalingsvoorwaarden
  • De facturen worden per e-mail en/of per gewone post aan de opdrachtgever verzonden.
  • In de overeenkomst staat wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, dan is Train4You Personal Training gerechtigd de deelnemer de deelname aan de training te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient de opdrachtgever deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid aan Train4You Personal Training te voldoen.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de opdrachtgever een consument is, dan is de opdrachtgever de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. Bij de opdrachtgever zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de opdrachtgever zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,-, op 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
  • Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
 • Ontbinding en opschorting
  • Train4You Personal Training is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zonder verplichting tot schadevergoeding als de opdrachtgever niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Beëindiging op deze grond zal schriftelijk en motiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling aan Train4You Personal Training van de volledige, overeenkomen normaliter verschuldigde bedragen, inclusie vergoeding van de gemaakte en eventuele nog te maken kosten.
  • Voorts is Train4You Personal Training bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  • Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs en verklaring door een erkende arts.
 • Aansprakelijkheid en verjaring
  • Voor elke door Train4You Personal Training aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Train4You Personal Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
  • Train4You Personal Training kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14.2;
   2. enige daad of nalatigheid van de deelnemer, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.
  • Train4You Personal Training is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Train4You Personal Training is uitgegaan van door de opdrachtgever en/of door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • Deelname aan de training geschiedt geheel op eigen risico. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training. Train4You Personal Training kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training of die is ontstaan door het opvolgen van de door Train4You Personal Training gegeven (trainings)adviezen of instructies. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training komen geheel voor rekening van de deelnemer.
  • De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door Train4You Personal Training. Indien de deelnemer weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de deelnemer verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
  • Train4You Personal Training is evenmin aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van kleding of andere bezittingen van de deelnemer.
  • Indien Train4You Personal Trainig toch aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de verzekering van Train4You Personal Training in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Train4You Personal Training beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever aan Train4You Personal Training betaald heeft voor de uitvoering van de overeenkomst.
  • De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Train4You Personal Training of zijn ondergeschikten.
  • Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Train4You Personal Training. Handelt de opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
  • Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Train4You Personal Training gehouden is of onrechtmatig jegens Train4You Personal Training handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Train4You Personal Training daardoor direct of indirect ontstaan.
 • Overmacht
  • Train4You Personal Training is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
  • Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de personal trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Train4You Personal Training geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
 • Intellectueel eigendom
  • Train4You Personal Training behoudt de rechten en bevoegdheden die hem toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door Traing4You Personal Training verstrekte stukken, zoals, rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. mogen alleen voor eigen, niet commercieel, gebruik gebruikt worden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Train4You Personal Training de verstrekte stukken te verveelvoudigen of openbaar te maken. Handelt de opdrachtgever in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Train4You Personal Training, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Train4you Personal Training daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.
  • Het is zonder voorafgaande toestemming van Train4You Personal Training niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de training.
 • Vertrouwelijkheid en geheimhouding
  • Train4You Personal Training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de opdrachtgever en de deelnemer. De persoonlijke gegevens van de opdrachtgever en van de deelnemer zijn strik vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Train4You Personal Training gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
  • Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwlijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het soort informatie.
 • Ziekmelding
  • Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een training wegens ziekte, dan wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Train4You Personal Training. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dan alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.
  • Bij ziekte van de personal trainer wordt aan de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de peronal trainer ziek is.
 • Vakanties en algemene erkende feestdagen
  • Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd, de overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de trainingen niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week vooruit geschoven.
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op de overeenkomst tussen Train4You Personal Training en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbinding geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
  • De rechter in de vestigingsplaats van Train4You Personal Training is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. De opdrachtgever zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Train4You Personal Training zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 • Disclaimer
  • Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Train4You Personal Training. Ondanks de constante zorg en aandacht die Train4You Personal Training aan de samenstelling van deze website besteed heeft, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal Train4You Personal Training de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Train4You Personal Training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.
 • Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

 • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.